+420 228 229 057 | +420 555 333 749 | +420 555 222 479 info@profilikvidace.cz
Vyberte stránku

Jmenování likvidátora

Autor : Profilikvidace
Zveřejněno dne : 9 července, 2021

Obsah

Jmenování likvidátora

Jmenování likvidátora.

Jmenování likvidátora, odstoupení likvidátora jmenovaného soudem.
Všichni společníci (nebo valná hromada), kteří rozhodli o likvidaci, jsou současně povinni bez zbytečného odkladu rozhodnout o osobě likvidátora, přičemž volba a odvolání likvidátora patří do působnosti valné hromady společnosti, určí-li tak společenská smlouva (§ 190 odst. 2 písm. d) ZOK). Odborná veřejnost se shoduje na tom, že pakliže společenská smlouva tuto pravomoc do působnosti valné hromady společnosti nesvěřuje, náleží pravomoc jmenovat likvidátora jednateli. Pokud je společnost v likvidaci a likvidátor nebyl povolán, pak vykovává jeho působnost jednatel ve smyslu § 189 odst. 2 NOZ.

Pokud by tak likvidátor nebyl povolán dle § 189 NOZ, jmenoval by likvidátora soud, který vede obchodní rejstřík, u něhož je společnost zapsána. Byla-li společnost zrušena na základě rozhodnutí soudu, pak likvidátora jmenuje automaticky sám soud. (§ 191 odst. 1 NOZ).

Odstoupení likvidátora jmenovaného soudem.

Soud je za likvidátora v tomto případě oprávněn vybrat a jmenovat i jednatele společnosti, a to i bez jeho souhlasu. Takto jmenovaný likvidátor se nemůže vzdát své funkce a odstoupit z ní. Může však požádat soud, aby ho funkce zprostil, a to z důvodu, že na něm výkon této funkce nelze spravedlivě požadovat. Nepodaří-li se soudu jmenovat likvidátora z řad členů statutárního orgánu, jmenuje jej ze seznamu zapsaných insolvenčních správců. Níže uvedené předpoklady pro výkon funkce likvidátora musí splňovat i osoba soudem jmenovaná jako likvidátor.

Jmenování likvidátora
Soudní judikatura 5/2006 s. 358

Jmenoval-li likvidátora společnosti soud, nemůže valná hromada rozhodnout o zrušení svého rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace.

Kdo může být likvidátorem

Likvidátorem může být osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu společnosti, tj. která splňuje následující podmínky:

fyzická osoba starší 18 let,

osoba plně svéprávná,

osoba bezúhonná ve smyslu § 6 ŽZ,

osoba, u níž není dána překážka provozování živnosti dle § 8 ŽZ,

osoba, která splňuje podmínky dle § 46 ZOK a dalších ustanovení ZOK a dle § 152 a násl. NOZ,

není členem dozorčí rady (pokud ji společnost zřídila),

není prokuristou společnosti.

Z toho vyplývá, že likvidátorem může být každá fyzická osoba, která splňuje stejné zákonné předpoklady jako jednatel. I jednatel společnosti může být likvidátorem jak uvedeno shora. Likvidátorem může být i právnická osoba, ale je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora. I takto určená osoba musí splňovat výše uvedené předpoklady.

Související články

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti sro představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace. Tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Máte-li předluženou společnost, (aktiva jsou nižší než pasiva)...

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu ?Hledáte způsob jak zlikvidovat firmu a přemýšlíte co vše bude třeba udělat.  Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný. Podle dostupných analýz je v České...

Partneři.

*
+
*
*
*