Převzetí a likvidace zadlužené společnosti.

Telefon

+420 555 333 237, +420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759, +420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2

E-mail

info@profilikvidace.cz

Zanechejte své kontaktní údaje ozveme se co nejdříve zpět.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Převzetí a likvidace společnosti.

Profesionální likvidace firem je řešení Vašich problémů se ZADLUŽENOU firmou.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Všechny závazky u Finančního úřadu, OSSZ a ÚP
Jak velká částka je účetně na pokladně vedena ?
Výše všech nesplacených úvěrů u bank a finančních institucí, jež ručíte směnkou.
Včetně nájmů a nesplacených splátek leasingu
Nevyplacené mzdy, nevyplacené odstupné.
Převzetí zadlužené firmy
Narozdíl od konkurence, naši jednatelé VŽDY komunikují s věřiteli, úřady, státními orgány, VŽDY řeší problémy předvzaté společnosti a připravují půdu pro závěrečný krok – jmenování likvidátora.
Zakládáme si na tom, že při přepisu firmy jsou s námi spolupracující noví vlastnící a jednatelé VŽDY občané ČR, VŽDY mají čistý výpis z rejstříku trestů a NEMAJÍ exekuce.
  • PŘEVZETÍ A LIKVIDACE ZADLUŽENÉ FIRMY JE ŘEŠENÍM VAŠICH PROBLÉMŮ !
  • ZBAVÍME VÁS STAROSTÍ I DOPADŮ SKUTEČNOSTI, ŽE JSTE ZAPSÁNI V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU JAKO VLASTNÍK ČI JEDNATEL U ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI.

Pomoc firmám

Pomoc firmám, i zadluženým.

Časté dotazy spojené s přepisem zadlužené firmy
Pomoc firmám. Zakládáme si na tom, že při přepisu firmy jsou s námi spolupracující noví vlastnící a jednatelé, likvidátoři, VŽDY občané ČR, VŽDY mají čistý výpis z rejstříku trestů a NEMAJÍ exekuce.

VŽDY komunikují s úřady, institucemi, aktivně pracují s datovou schránkou společnosti, jsou kontaktní a účastní se osobně při jednáních s věřiteli a orgány státní moci.

Přepis zadlužené firmy, kolik to stojí ?

Nevíte co se zadluženou firmou ? Přepište ji na nás. V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která ale respektuje jak míru zadlužení společnosti a strukturu závazků, tak ale i možnosti klienta.

Jak probíhá přepis firmy ?
Převedení společnosti je právní úkon s následným notářským ověřením jehož základem je podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu. Dále převod pokračuje rozhodnutím společníka nebo valné hromady o změně jednatele, případně názvu a sídla společnosti. Nový statutární orgán (jednatel společnosti) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.
Přímý zápis do obchodního rejstříku ?
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).
Dokumentace k převzetí firmy a funkce jednatele.
Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.
Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čemž se sestavuje podrobný předávací protokol.

Podrobný předávací protokol je zásadní dokument, který bude bývalého jednatele chránit před případnými postihy. Jeho komplexnost a shrnutí skutečného pravdivého stavu společnosti je tím nejdůležitějším.

Jak dlouho trvá přepis firmy ?
Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.Co se zadluženou firmou Vás již nemusí trápit.
Jak se snadno zbavím firmy, když nechci projít insolvencí ?

Pokud vaše firma nemá nemovitosti nebo velký majetek, který by mohl být použitý v průběhu insolvence pro uspokojení věřitelů, je nejjednodušší se firmy zbavit převodem na jiného společníka a změnit jednatele. Z praxe vyplývá, že 90% společností nemá ani na úhradu nákladů insolvence a končí právě tímto způsobem.

Když sám nevyhlásím insolvenci, hrozí mi postih ?

Institut insolvence byl od počátku zamýšlen pro firmy s velkým majetkem. Pokud firma nemá ani na úhradu nákladů insolvence (např. zálohu pro insolvenčního správce ve výši 50 000 Kč ještě před jejím vyhlášením), insolvence stejně nebude vyhlášena. A kdyby vyhlášena byla, můžete se snadno dostat do situace, kdy nebudete moci vykonávat funkci ve statutárním orgánu jiné společnosti. Dále, podle novely Zákona o obchodních korporacích platné od 1.1.2021, může insolvenční správce vyžadovat úhradu dluhů firmy po jednateli. Budete tedy postižen spíš, když insolvenci vyhlásíte. Záleží na situaci, ale obecně doporučujeme zbavit se firmy převodem, a to co nejdříve.

Kdy je lepší podstoupit likvidaci a nepřevádět firmu ?

Zjednodušeně řečeno, splňuje-li vaše situace současně 3 následující podmínky: 1. firma nemá dluhy, 2. chcete dosáhnout úplného výmazu společnosti i s její historií z obchodního rejstříku, 3. máte dostatek času a peněz pro proces likvidace (doba likvidace je 3-4 měsíce a cena začíná na 60 000 Kč).

Je třeba si uvědomit, že však stále „visíte“ ve společnosti, jež je v úpadku. 

Likvidátor společnosti

Likvidátor společnosti

1. Co když má firma má kontrolu Finančního úřadu, Celního úřadu, ČOI atd. Je možné firmu dát do likvidace?

Ano, je možné dát firmu do likvidace i v případě probíhající kontroly nebo auditu ze strany Finančního úřadu, celního úřadu, České obchodní inspekce (ČOI) nebo jiných státních orgánů. Likvidace firmy bude provedena s plným respektem k příslušným právním a daňovým požadavkům.

2. Co když byla mé firmě vyměřena pokuta, doměřena daň, nebo hrozí odškodné u soudu. Mohu firmu dát do likvidace?

Ano, je možné dát firmu do likvidace i v situaci, kdy byla společnosti vyměřena pokuta, doměřena daň nebo hrozí soudní řízení ohledně odškodného. Likvidace může být efektivním krokem k ukončení podnikání a vyřešení finančních závazků. Je však důležité zajistit, že všechny právní závazky budou řádně vyřešeny v souladu s platnými zákony.

3. Co když si nejsem jist, zda není firma předlužená?

Převeďte tuto starost na nás, vše vyřešíme za Vás a zbavíme Vás starostí. Sami provedeme důkladnou analýzu stavu aktiv a pasiv společnosti a posoudíme finanční situace vaší firmy. V případě zjištění předlužení máme na výběr různá řešení, včetně likvidace, která může být vhodným krokem k odstranění finančních obtíží.

4. Co když došlo k poškození / krádeži / ztrátě účetnictví? Je možné provést likvidaci i tak?

ANO. Ani případ, že nám nejste schopni předat účetnictví nebrání k likvidaci společnosti. Vše vyřešíme i tak.

5. Budu nějak spojený se společností v případě využítí Vašich služeb?

Ne.
Přestáváte:
– být společníkem
– být jednatelem
– nést odpovědnost za dluhy a závazky
– řešit exekuce a žaloby na společnost
– kontaktní osobou společnosti
– mít starosti s problémovou firmou

6. Jaký je rozdíl mezi likvidací a insolvencí / konkurzem

Insolvence je stav, kdy společnost nemá dostatek finančních prostředků na splácení svých dluhů a závazků včas. Insolvence může vést ke konkurzu, což je formální soudní proces, během kterého je společnost převedena do správy konkurzního správce. Cílem insolvence je zachránit společnost a ochránit zájmy věřitelů tím, že se snaží restrukturovat závazky a získat dostatečné finanční zdroje.
V případě zániku společnosti konkursem a vyhlášení konkurzního řízení má většinou jednatel či společník zákaz podnikat podobnou činnost, která by mohla narušit zájmy věřitelů společnosti. Toto omezení je součástí ochrany majetku společnosti, aby věřitelé měli reálnou možnost získat co nejvíce ze zbylého majetku společnosti a byla jim zajištěna minimální újma..

7. Podnikám z domova a bojím se, že mě budou navštěvovat věřitelé, vymahači a státní instituce.

Rozumíme vašim obavám. Naše služby zahrnují změnu sídla společnosti, což vás ochrání před obtěžujícími kontakty. Likvidace společnosti je jediná legální cesta k ukončení firmy a k vyrovnání se s věřiteli. Přesunutím sídla pomocí našich služeb eliminujete zbytečné stresy a získáte profesionální řešení.

8. Jak probíhá celý proces abych již nebyl ve společnosti uvedený?

Celá změna může být provedena osobně, korespondečně nebo dokonce online, podle vaší volby. Naše zkušený tým vám umožní být rychle zbavený vašeho postavení ve společnosti, a to během jednoho dne. Zajišťujeme, že vše proběhne hladce a profesionálně, abyste se nemuseli starat o žádné komplikace.

9. Co se stane s úvěry, "leasingy" a finančními závazky firmy při likvidaci?

Při likvidaci firmy se úvěry a finanční závazky nenechávají bez povšimnutí. Preferujeme, aby byly úvěry a leasingové závazky vyřešeny před samotnou likvidací. Převzetím firmy na nás a následnou likvidací se však nezbavujete případného osobního ručení za úvěr. Je důležité si uvědomit, že osobní ručení může zůstat i po ukončení podnikání.

Naši odborníci vám poskytnou nezbytné rady a postupy, jak se co nejlépe vyrovnat s finančními závazky a minimalizovat potenciální rizika. Vaše bezpečnost a transparentní řešení jsou pro nás klíčové. V případě, že máte otázky ohledně úvěrů, leasingů nebo jiných finančních závazků, rádi vám poradíme a pomůžeme najít nejlepší možné řešení.

10. Jaké typy společností likvidujete?

Naše služby likvidace společností zahrnují různé typy obchodních subjektů. Můžeme vám pomoci s likvidací následujících typů společností:

1. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.): Včetně malých a středních firem, které se rozhodly ukončit svou činnost.

2. Akciová společnost (a.s.): Pro likvidaci velkých korporací, které dosáhly konce svého životního cyklu.

3. Družstvo: Pro družstevní společnosti, které se rozhodly ukončit svou existenci.

4. Živnostenský podnikatel (OSVČ): Pro jednotlivce podnikající na živnostenský list, kteří chtějí ukončit svou podnikatelskou činnost.

Další formy podnikání: Likvidujeme i další specifické formy podnikání, které mohou vzniknout na základě potřeb klientů.

Naši odborníci vám pomohou s likvidací nezávisle na právní formě vaší společnosti. Kontaktujte nás a rádi vám poskytneme podrobné informace a konzultaci ohledně likvidace vaší společnosti.

Pomoc firmám

2. Ukončit činnost firmy

Jak ukončit činnost firmy. ObsahJak ukončit činnost firmy.Zrušit firmu snadno a (pokud možno) rychle!#1 varianta - likvidace firmy5 kroků k likvidaci a ukončení činnosti firmy1.  Rozhodnutí o zrušení společnosti2.  Zahájení likvidace3.  Vypořádání pohledávek a závazků...